Общи условия за достъп до видеозаписи през платформата: video.expertevents.bg

Настоящите общи условия уреждат отношенията между „ЕКСПЕРТ ИВЕНТС“ ЕООД, наричано по-долу ЕКСПЕРТ ИВЕНТС, като администратор на платформата video.expertevents.bg, наричана по-долу платформата, и съответния потребител на достъп до видео съдържание, наричан по-долу ПОТРЕБИТЕЛЯ.

За да може да поръчва достъп до видео съдържание и да реализира този достъп, ПОТРЕБИТЕЛЯТ, следва да създаде профил в платформата. Профилът в платформата е личен и се асоциира с определено физическо лице. Право на достъп до платформата, през профила, има само физическото лице – създало профила. Лицето – създало профила, няма право да споделя данните за профила с други лица, както и да им предоставя достъп до платформата от своя профил. При установен нерегламентиран достъп до платформата, от лице, което не е създало съответния профил, ЕКСПЕРТ ИВЕНТС може да деактивира профила и да преустанови достъпа до платформата през този профил.

При реализиране на правото си на достъп до съответното видео съдържание ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да осъществи този достъп само за лични цели. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да използва достъпа си до видео съдържанието с цел извършването на каквато и да било търговска дейност. При реализиране на правото си на достъп ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да презаписва, дублира, копира или преработва под каквато и да било форма съответното видео съдържание.

Достъпът на ПОТРЕБИТЕЛЯ до съответното видео съдържание е временен, според избрания от ПОТРЕБИТЕЛЯ период, освен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ е заявил безсрочен достъп. При изтичане на срока, за който е заявен достъп, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заяви неговото удължаване. През срока, за който е заявен и заплатен достъп, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на неограничен брой гледания на съответното видео съдържание.

Достъпът на ПОТРЕБИТЕЛЯ до съответното видео съдържание ще бъде активирано, след постъпване на съответното плащане по банковата сметка на ЕКСПЕРТ ИВЕНТС. Постъпилите плащания не подлежат на възстановяване, освен при техническа невъзможност за достъп до съответното видео съдържание, която се дължи на причини, за които ЕКСПЕРТ ИВЕНТС отговаря. При наличие на техническа невъзможност за достъп до съответното видео съдържание, за която ЕКСПЕРТ ИВЕНТС отговаря, заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ такса ще бъде възстановена пропорционално на времето, за което е траела техническата невъзможност.

Тези общи условия са последно редактирани на: 22.02.2021 г.