ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. НОВИ МОДУЛИ В ЦАИС ЕОП

Датa на провеждане: 15 март 2021 г.

Лектор: Янко Костадинов - управител на „Негометрикс България“ ЕООД

Продължителност: 3 часа и 30 мин.

72.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

Обучението е насочено към посрещане на специфичните нужди на Изпълнителите на обществени поръчки (участниците в процедурите), от познаване и възможност за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП). На обучението се разглеждат и новите модули в ЦАИС ЕОП.
Обучението е проведено на 15 март 2021 г. от страна на разработчика на платформата - „Негометрикс България" ЕООД.
Конкретно внимание от страна на разработчика на платформата, по време на обучението, се обръща на: 
 - Участието в обществена поръчка като стопански субект
 - Създаването и подготовка на оферта
 - Подаването на искане за разяснение
 - Подписването и подаване на оферта
 - Комуникацията с възложителя
 - Профила на купувача
 - Участието в поръчки с обособени позиции
 - Нотификациите от системата
 - Отварянето на офертите в системата
 - Предоставянето на допълнителна информация до членовете на оценителната комисия през ЦАИС ЕОП

Специално внимание по време на обучението се отделя на новите модули в ЦАИС ЕОП - участието в електронни търгове с онлайн ценово договаряне и подобряване на офертите и електронния магазин в ЦАИС ЕОП.
В онлайн обучението има специални панели за въпроси и отговори по отношение на проблеми при работата с ЦАИС ЕОП.