УПРАВЛЕНСКИ ФИНАНСИ

Дати на провеждане: 20 и 21 ноември 2023 г.

Лектор: ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

Продължителност: 6 часа и 14 мин.

96.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

Предназначението на курса е да снабди всички участници с ключовите принципи и
техники на финансовия мениджмънт. Ще бъдат преподадени основните и най-
ефективни инструменти на финансовото управление, заедно с тяхното конкретно
практическо приложение.

Със завършването на курса участниците се научават да използват практическите
инструменти за управлението на фирмените финанси, в състояние са по-добре да
прогнозират и планират фирмената дейност, овладяват ефективните техники за
управление на финансовите резултати на фирмата, справят се по-добре с
управлението на фирмения риск.

В програмата на семинара конкретно ще бъдат разгледани:

- Ключовите принципи на финансовото управление
- Видовете финансови отчети във фирмата и техните функции
- Анализът на финансовите отчети
- Анализът на активите и пасивите на фирмата
- Анализът на приходите и разходите на фирмата
- Техниките за съставяне и използване на ключови финансови съотношения
- Стойността на парите във времето и оценяването на бъдещи парични потоци
- Методите за вземане на инвестиционни решения - Нетна настояща стойност
(NPV), Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), Срок на откупуване (Payback
Period)
- Техниките за управлението на разходите на фирмата
- Анализът „Разходи-Обем-Печалба” (Cost-Volume-Profit Analysis)
- Анализът на „Критичната точка” (Break-Even Analysis)
- Управлението на оборотния капитал на фирмата

- Бюджетирането и неговите практически аспекти

Курсът е предназначен за: собствениците и изпълнителни директори на фирми,
управителите, оперативните мениджъри, маркетинг мениджъри, проджект
мениджърите, риск мениджърите, счетоводители и главни счетоводители.