ЦАИС ЕОП ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Датa на провеждане: 25 ноември 2020 г.

Лектор: Янко Костадинов - управител на „Негометрикс България“ ЕООД

Продължителност: 5 часа и 20 мин.

84.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

Обучението е насочено към посрещане на специфичните нужди на Възложителите на обществени поръчки, от познаване и възможност за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП).
Обучението е проведено на 25 ноември 2020 г. от страна на разработчика на платформата - „Негометрикс България" ЕООД.
Конкретно внимание от страна на разработчика на платформата в обучението се обръща на:
- Създаване, подготовка и обявяване на обществена поръчка от страна на Възложител
 - Дефиниране на изисквания към участниците и подготовка на ценови образец в системата
 - Подготовка на поръчка с обособени позиции. Рамково споразумение
 - Обявяване на поръчка през системата
 - Профил на купувача в ЦАИС ЕОП и РОП
 - Промени и изменения в обявени обществени поръчки
 - Отваряне и оценка на подадените оферти
 - Работата на оценителната комисия
 - Комуникацията с участниците и предоставяне на допълнителна информация
 - Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисията
 - Изборът на изпълнител
 - Сключването на договор с избрания изпълнител

В онлайн обучението има специални панели за въпроси и отговори по отношение на проблеми при работата с ЦАИС ЕОП.