ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Датa на провеждане: 17 декември 2020 г.

Лектор: Янко Костадинов - управител на „Негометрикс България“ ЕООД

Продължителност: 3 часа и 50 мин.

72.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

Обучението е насочено към посрещане на специфичните нужди на Изпълнителите на обществени поръчки (участниците в процедурите), от познаване и възможност за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП).
Обучението е проведено на 17 декември 2020 г. от страна на разработчика на платформата - „Негометрикс България" ЕООД.
Конкретно внимание от страна на разработчика на платформата в обучението се обръща на:
- Модулите и функционалностите в системата
- Видовете потребители и регистрация
- Регистърът на обществените поръчки
- Участието в обществената поръчка като стопански субект
- Създаване и подготовка на оферта
- Криптиране на данните
- Подаване на искане за разяснение
- Подаване на оферта
- Отваряне и оценка на подадените оферти
- Отваряне на ценовите предложения
- Комуникация с оценителната комисия и предоставяне на допълнителна информация

В онлайн обучението има специални панели за въпроси и отговори по отношение на проблеми при работата с ЦАИС ЕОП.