ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Дата на провеждане: 15 юни 2021 г.

Лектор: адв. Борислав Караколев - Управляващ съдружник в адвокатска кантора „Караколеви и партньори“

Продължителност: 2 часа и 47 мин.

60.00 лв. (включва ДДС)

Избор на период за достъп

2 седмици

4 седмици

Безсрочен

В семинара са разгледани практическите проблеми на управлението на етажната собственост.


Анализирани са правата и задължения на собствениците, ползвателите и обитателите от ЕС.


Направен е обзор на органите на управление на ЕС, като са представени видовете органи и техния мандат.  


На семинара са разгледани практическите проблеми при свикването и воденето на Общо събрание на ЕС, в т.ч. и кворума за провеждане на ОС и тежестта на гласа при вземане на решения


Специално внимание е обърнато на спецификите при оформяне на протокола от ОС и необходимите реквизити на протокола. Представени са и примерни протоколи.

На обучението са представен и реда за обжалване на решения на ОС на ЕС.

В дълбочина са разгледани въпросите за бюджета на ЕС – гласуване и разпределение, основни парични потоци и проблемите при управлението на бюджета.

На семинара е отделено значително време за представяне на често срещани практически казуси от управлението на етажната собственост.